Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu, jest Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski z siedzibą w Rybniku, pod adresem ul. Prosta, nr 135B, 44-203 Rybnik, NIP: 6422726260, REGON: 277847285, adres poczty elektronicznej: bok@tomaszmadejski.pl, tel. +48 535 800 485
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • Tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 7. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

II. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Serwis – platforma Usługodawcy, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.tomaszmadejski.pl wraz ze wszystkimi podstronami, za pośrednictwem których możliwe jest złożenie Zamówienia.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin z późniejszymi zmianami, który określa zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień na Wydarzenia za jego pośrednictwem.
 4. Usługodawca – Tomasz Madejski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski Prosta, nr 135B, 44-203 Rybnik, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6422726260, REGON: 277847285
 5. Usługi – usługi świadczone przez www.tomaszmadejski.pl drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.
 6. Wydarzenia – wydarzenie, szkolenie, event, spotkania online.
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W tym również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli złożenie Zamówienia nie wiąże się ze zobowiązaniem wynikającym z zawodowego charakteru jego działalności.

 1. Kontrahent – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Serwis.
 2. Zamówienie – oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Usługodawcy przez Kontrahenta za pośrednictwem Serwisu, zmierzająca do zawarcia:
  • Umowy o świadczenie Usługi dostępnej w Serwisie.

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu,
  • Posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w rozdzielczości Full HD,
  • Oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
  • Posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • Obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • Włączenie usługi JavaScript.
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej, w której poprawnie będą wyświetlać się oraz działać elementy strony internetowej takie jak: formularze kontaktowe, popupy, linki zewnętrzne.
 2. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej Serwis lub inne elementy mogą nie działać prawidłowo.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • Dostarczanie treści,
  • Formularz kontaktowy,
  • Referencje i opinie,
  • Inne Usługi dostępne w niniejszym Serwisie, które aktualnie są dostępne dla Użytkowników,
  • Wtyczki portali społecznościowych.
 2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW

 1. Ceny Usług dostępne w Serwisie są całkowitymi cenami za Usługę (cena brutto), uwzględniającymi podatek VAT.
 2. Cena Wydarzenia obejmuje: udział w Wydarzeniu, zestaw materiałów dydaktycznych, przerwy kawowe, certyfikat.
 3. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Wydarzenia.
 4. Zamówienia w Serwisie mogą byś składane w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługa Zamówień, w tym potwierdzenie ich wpłynięcia, jest realizowana przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamówienia złożone poza godzinami pracy obsługi, a także w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane i potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.
 5. Możliwość zakupu Wydarzeń w Serwisie odbywa się poprzez płatność online na podstawie linku do płatności realizowanego we współpracy z partnerem imoje.
 6. Dostępne metody płatności w Serwisie Usługodawcy to:
  • imoje płacę później : PayPo, Buy Now Pay Later od PragmaGO, Twisto,
  • imoje raty,
  • płatność BLIK,
  • przelew online : ING Bank Śląski, mBankSantander Bank Polska, Bank Pekao S.A., Inteligo, PKO Bank Polski, VeloBank, Credit Agricole, Alior Bank, Bank Millennium, Citi Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank Pocztowy, Plus Bank S.A., Banki Spółdzielcze SGB, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Nest Bank,
  • płatność kartką : Visa, Mastercard,
  • portfel elektroniczny : Google Pay, Apple Pay,
  • przelew tradycyjny.
 7. Klient ma możliwość skorzystania z bramki płatniczej dla sklepów internetowych „imoje”. W przypadku tej metody płatności, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia przez system płatniczy.
 8. Kontrahent ma prawo do zakupu usługi w Serwisie na Wydarzenie, pod warunkiem dostępności Wydarzenia oraz wolnych miejsc, maksymalnie 1 dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 9. Pełna opłata za Wydarzenie musi zostać uiszczona dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia . Za datę płatności uważa się dzień, w którym środki wpłyną na konto bankowe Usługodawcy.
 10. W przypadku zamówienia Wydarzenia dla dużej liczby osób lub z udziałem firmy, Kontrahent ma możliwość skontaktowania się telefonicznie z Usługodawcą lub za pomocą formularza kontaktowego w celu ustalenia szczegółów. W takich sytuacjach Usługodawca może wystawić fakturę proformę.
 11. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego dedykowanego dla firmy. Szczegóły dotyczące takiego szkolenia muszą być ustalane bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu, poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail bok@tomaszmadejski.pl.
 12. W przypadku zakupu poza systemem płatności na stronie Serwisu, Użytkownik, Kontrahent jest zaakceptować warunki regulaminowe, zapoznać się z polityką prywatności i RODO i przesłać informację zwrotną o zapoznaniu się z powyższymi dokumentami na adres mailowy do Usługodawcy.
 13. W momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy lub bezpośrednich portali płatniczych, które obsługuje Usługodawca, Zamówienie zostaje złożone przez Kontrahenta w formie elektronicznej i stanowi to ofertę zawarcia Umowy, której przedmiotem jest treść Zamówienia.
 14. W celu złożenia Zamówienia, należy:
  • Wybrać termin Wydarzenia,
  • Metodę płatności,
  • Wprowadzić poprawnie wymagane dane niezbędne do skutecznego zrealizowania Zamówienia.
 1. Przy składaniu Zamówienia Kontrahent określa czy chce otrzymać fakturę imienną czy fakturę na dane firmy. W przypadku wyboru faktury na dane firmy konieczne jest podanie NIP-u przy składaniu Zamówienia.
 2. Usługodawca nie odpowiada za błędne podane przed Kontrahenta dane.
 3. Oferta złożona w Serwisie wiąże Kontrahenta w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty.
 4. Kontrahent dokonuje Zamówienia, które zostaje złożone w momencie zapoznania się z treścią, poprawnością danych, opłatą, zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności przez Kontrahenta.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta, Usługodawca każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza wpłynięcie Zamówienia na zakupione Wydarzenie.
 6. W przypadku gdy Kontrahent nie otrzymał potwierdzenia Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu, powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. Umowa jest wiążąca z chwilą wpłynięcie potwierdzenia wpłaty przez Kontrahenta i potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia przez Usługodawcę na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
 8. Usługodawca najpóźniej na 7  dni przez terminem rozpoczęcia Wydarzenia prześle na podany adres e-mail informacje organizacyjne dotyczące Wydarzenia. 
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za Wydarzenie i zostanie przesłana pocztą w formie elektronicznej, na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm). na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Zakupiona usługa na Wydarzenie nie podlegają zwrotowi.
 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku cyfrowych treści oraz dostępu do szkoleń przesyłanych za pomocą wiadomości e-mail i systemów mailingowych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu wiadomości z przyczyn od niego niezależnych m.in:
 • Błędy, które występujące w serwisach zewnętrznych,
 • Błędy oraz ograniczenia systemu mailowego lub pocztowego,
 • Niewyświetlone wiadomości przez Kontrahenta, Użytkownika, które wpadną do folderów tj. Oferty, SPAM, Newslettery, Powiadomienia itp.,
 • Innych sytuacji, które mogą się pojawić, a Usługodawca nie ma na nie wpływu.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZMIANY UCZESTNIKÓW

 1. Zawarcie Umowy przez Kontrahenta oznacza, że Kontrahent potwierdza znajomość przedmiotu zakupionej usługi, zakresu oraz celu Wydarzenia.
 2. Kontrahent deklaruje, że jest świadomy, iż udział w Wydarzeniu nie stanowi zamiennika dla psychoterapii, leczenia medycznego czy farmakologicznego i ma wyłącznie charakter edukacyjny.
 3. Kontrahent, który decyduje się na uczestnictwo w Wydarzeniu, a jednocześnie jest w trakcie leczenia medycznego, farmakologicznego, psychoterapii lub cierpi na jakiekolwiek choroby ma obowiązek skonsultować się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed przystąpieniem do Wydarzenia oferowanego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione użycie jego logotypu, materiałów edukacyjnych, produktów oraz innych zasobów przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 5. Umowa zawarta z Usługodawcą uprawnia Kontrahenta do :
  • Udziału w Wydarzeniu w godzinach przewidzianych przez Usługodawcę oraz po wcześniejszym formalnym zakupie w Serwisie,
  • Otrzymania materiałów, które organizator przewiduje w ramach danego Wydarzenia.
 6. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca filmuje i fotografuje uczestników Wydarzenia w celu promowania Wydarzenia w mediach społecznościowych swojej marki. Kontrahent wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Usługodawcę do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek uczestników.
 7. W przypadku opłacenia i zarezerwowania miejsca na Wydarzenie, gdy Kontrahent nie jest w stanie w nim uczestniczyć , może przekazać swoje prawo uczestnictwa w Wydarzeniu wskazanej przez siebie osobie. Jednak warunkiem jest poinformowanie Usługodawcy w tym co najmniej 14 (czternaście) Dni Roboczych przed datą rozpoczęcia Wydarzenia oraz podanie danych kontaktowych i danych do niezbędnych do przygotowania nowych dokumentów. Nowy Kontrahent, który przejął prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu, automatycznie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby zażądać od uczestnika opuszczenia Wydarzenia. Taka sytuacja może zaistnieć, gdy uczestnik systematycznie wykazuje nieodpowiednie zachowanie, np. znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, stosuje obraźliwe słownictwo wobec prowadzącego lub innych uczestników, zakłóca przebieg prezentacji prowadzącego lub innych osób biorących udział w szkoleniu, co negatywnie oddziałuje na całą grupę szkoleniową. Usługodawca w takim przypadku nie zwraca opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu.
 9. W przypadku niepojawienia się uczestnika na Wydarzeniu i niepoinformowania o tym Usługodawcy w wyznaczonym terminie, zamówienie nie podlega zwrotowi i Usługodawca nie zwraca poniesionych kosztów.

VII. ODWOŁANE I ZMIANY WYDARZENIA 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby rozwiązać umowę w sprawie zakupionego Wydarzenia w takich przypadkach jak :
  • Nieuiszczenie opłaty przez Kontrahenta za Zamówienie,
  • Powstanie przez Kontrahenta zaległości płatniczych przekraczających 14 (czternaście) Dni Roboczych (po złożeniu zamówienia na Wydarzenie przez Biuro Obsługi Klienta), mimo wyznaczenia przez Usługodawcę dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni.
 2. W przypadku, gdy Wydarzenie zostanie zakłócone lub jego organizacja zostanie uniemożliwiona z powodu sił wyższych, takich jak np. pożar, powódź, strajki, przerwy w dostawie prądu oraz inne nieprzewidziane zdarzenia lub podobne okoliczności, które są niezależne od stron Umowy, Usługodawca ma prawo przełożyć Wydarzenie na inny termin oraz zmienić jego lokalizację. W szczególnych przypadkach, dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz uczestników, może ono zostać przekształcone na formę online. Uczestnik nie ma wówczas prawa do zwrotu wpłaconych środków.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu Wydarzenia, uzupełnień treści Zamówienia, odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu, lokalizacji. W takim przypadku muszą wystąpić ważne uzasadnione przyczyny niemożności przeprowadzenia Wydarzenia z uwagi na cel i charakter organizowanego Wydarzenia.  Usługodawca jest zobowiązany poinformować Kontrahenta o powyższych zmianach w formie wiadomości e-mail.
 4. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w niniejszym rozdziale w punkcie 2 :
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kontrahenta, jedynie zobowiązany jest do zwrotu Opłaty za Wydarzenie, jeśli Kontrahent skorzysta z przysługującego mu wtedy prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych,
  • Kontrahent zachowuje prawo do skorzystania z Wydarzenia w innym ustalonym terminie,
  • Brak decyzji Kontrahenta w terminie 14 dni roboczych rozumiany jest jako akceptacja utrzymania ważności Wydarzenia i jego zmienionego terminu.
 5. Usługodawca ma możliwość zrezygnowania z Umowy lub jej części, obejmującej pojedyncze Wydarzenie, bez konieczności podawania przyczyn, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Wydarzenia. Jednak Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym Kontrahenta drogą elektroniczną (poprzez e-mail). W wyżej wymienionej sytuacji Usługodawca zwróci Kontrahentowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 dni roboczych. Kontrahent zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń wobec Usługodawcy związanych z dokonaną rezygnacją. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty prywatne Kontrahenta, takie jak koszty podróży do miejsca szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia itp.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zorganizowania Wydarzenia, przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie Wydarzenia będzie już zamknięta.

VIII. USŁUGA DOSTARCZANIA TREŚCI

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.
 3. Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów i Usług oferowanych przez Usługodawcę, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, Wydarzeniach, eventach dotyczących Usługodawcy związanych z tematyką inteligencji emocjonalnej, rozwoju osobistego, firmy . Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych z Usługodawcą lub jego obszarami zainteresowań i działalności.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z marką Tomasz Madejski za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wybrać tematykę Wydarzenia oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem za pośrednictwem telefonu lub e-mail.

 

X. KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Przedstawicielem Usługodawcy za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.
 2. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego, Użytkownik powinien zadzwonić na wskazany w Serwisie numer telefonu lub pozostawić swój numer telefonu w formularzu kontaktowym.
 3. Koszty połączenia ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem operatora.

XI. WTYCZKI DO PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W zakresie wtyczek portali społecznościowych www.tomaszmadejski.pl wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
 2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta www.tomaszmadejski.pl prowadzonego w serwisie społecznościowym.
 3. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Usługodawcy
 4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

 

XII. OPINIE I REFERENCJE

 1. Usługodawca pozyskuje opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Kontrahentów, Użytkowników, Uczestników korzystających z oferowanych przez Usługodawcę Wydarzeń oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.
 2. Opinie i referencje są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych.
 3. Wystawione opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska osoby ją wystawiającej, za jej zgodą.
 4. Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Autor opinii, referencji może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.
 6. Usługodawca informuje, że weryfikuje zamieszczane opinie, referencje pod kątem pochodzenia od podmiotów, które faktycznie skorzystały z jego Usługi.

XIII. PRAWA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem Usługi, dostępne w Serwisie, mają charakter twórczy, są autorskimi pomysłami Tomasza Madejskiego oraz Usługodawcy i wyłącznie im przysługują autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do utworów oraz ich części. Kontrahent poprzez złożenie Zamówienia lub zawarcie umowy o świadczenie Usługi w żadnym przypadku nie uzyskuje autorskich praw majątkowych do utworów będących przedmiotem Usługi, w tym również nie otrzymuje licencji (wyłącznej lub niewyłącznej) na ich wykorzystanie w jakimkolwiek zakresie. Dalsze rozpowszechnianie utworów będących przedmiotem Usługi – bez zgody Tomasza Madejskiego oraz Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i podlega ochronie prawnej.
 2. Każde wykorzystanie jakiegokolwiek elementu treści lub zawartości strony Serwisu bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy jest naruszeniem praw autorskich należących do Usługodawcy i pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz karną.
 3. Wszystkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane w trakcie Wydarzenia należą do Usługodawcy. Uczestnictwo Kontrahenta w Wydarzeniu nie skutkuje przeniesieniem ani przypisaniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej na Kontrahenta. Prawa te pozostają wyłączną własnością Usługodawcy, jej Współpracowników.
 4. Wszystkie Materiały dostarczone lub udostępnione Kontrahentowi podczas Wydarzenia mogą być wykorzystywane przez niego tylko i wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Kontrahentowi nie wolno kopiować Materiałów ani sprzedawać, przekazywać ich ani jakichkolwiek innych własności intelektualnych należących do Firmy, jej Współpracowników lub Przedstawiciela osobom t
 5. Organizator nie zezwala na rejestrowanie Wydarzenia przy użyciu jakichkolwiek urządzeń audiowizualnych, takich jak telefony, kamery, dyktafony, czy oprogramowanie do nagrywania. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Organizator wyrazi zgodę na rejestrowanie fragmentów szkolenia przez Uczestników/Kontrahenta, jeśli jest to integralną częścią zaplanowanego programu szkolenia, np. w ramach szkolenia z zakresu wystąpień publicznych.
 6. Nagrywanie szkoleń zamkniętych jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takie uzgodnienia zostały pisemnie zatwierdzone przez Organizatora i Zamawiającego na etapie wyceny i opracowywania oferty szkoleniowej.

XIV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Użytkownik, Kontrahent ma prawo zgłaszać reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji zakupionej Usługi. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: bok@tomaszmadejski.pl.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
  • Dane Użytkownika/ Kontrahenta oraz telefon i adres poczty elektronicznej,
  • Szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 (czternaście) dni, a gdy to nie będzie możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, Kontrahenta, i wskazanie kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Usługodawca udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

XV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
  • Utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Usługodawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  • Szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  • Niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Kontrahenta przez Usługodawcę, podanych przez Kontrahenta w związku z Zamówieniami w Serwisie, jest należyta realizacja Zamówień.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • Umowa o świadczenie Usługi lub działania podejmowane na żądanie Kontrahenta, zmierzające do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit.,
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu w celu świadczenia Usług oraz prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych przez Kontrahenta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży umowy o świadczenie Usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu.
 6. Dane Kontrahenta podane w związku z Zamówieniami realizowanymi za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Przestanie obowiązywać zawarta pomiędzy Kontrahentem a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi,
  • Na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kontrahenta,
  • Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kontrahenta lub Usługodawcę, związanych z umową zawartą w Serwisie,
  • Zostanie przyjęty sprzeciw złożony przez Kontrahenta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy.
 7. Kontrahentowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 8. W celu realizacji swoich praw, Kontrahent powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 9. W przypadku gdy Kontrahent uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kontrahentowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie.
 2. Usługodawca dokonując zmian treści Regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do Zamówień zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji.
 3. Każdorazowo złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i – w przypadku zaakceptowania Zamówienia przez Usługodawcę – stanowi odrębną umowę sprzedaży Towaru/umowę o świadczenie Usługi.
 4. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim, a zastosowanie przy ich wykładni ma prawo polskie (umowy te podlegają pod prawo polskie).
 6. Usługodawca może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Kontrahentem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 10. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.